AIRFLOW SYSTEM

ระบบระบายอากาศของ ทอสเท็ม ด้วยความเข้าใจและคำนึงถึงความสบายของผู้อยูอาศัยในบ้านเป็นสำคัญ ทอสเท็ม ได้คิดค้นและพัฒนาประตูหน้าตางที่ช่วย ระบายและถ่ายเทอากาศโดยไม่ใช่พลังงาน ทำให้คุณภาพของอากาศภายในบ้านดีขึ้น เย็นสบายขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์