โปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับการกลับมาของทอสเท็มแฟลกชิปโชว์รูม

โปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับการกลับมาของทอสเท็มแฟลกชิปโชว์รูม

*หมายเหตุ

1. โปรโมชั่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการเปิด TOSTEM Flagship Showroom สาขา Crystal Design Center อย่างเป็นทางการ ลูกค้าที่ประสงค์จะรับสิทธิ์โปรโมชั่นทุกราย ต้องติดต่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ TOSTEM Flagship Showroom สาขา Crystal Design Center เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ตัวแทนจำหน่ายทอสเท็ม หรือบุคคลอื่นให้ดำเนินการแทน

2. กำหนดระยะเวลาภายใต้โปรโมชั่นนี้:

2.1) ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโปรโมชั่น ณ TOSTEM Flagship Showroom สาขา Crystal Design Center มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2.2) ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดในใบเสนอราคาของตัวแทนจำหน่ายทอสเท็มอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

2.3) ลูกค้าต้องลงนามอนุมัติในใบเสนอราคาของตัวแทนจำหน่ายทอสเท็มอย่างเป็นทางการ ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

3. โปรโมชั่นนี้มีผลเฉพาะกับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขต่อไปนี้:

3.1) เจ้าของบ้านรายย่อย (Single House) ที่ขอรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายทอสเท็มอย่างเป็นทางการ

3.2) สถาปนิกของลูกค้ารายย่อยที่รับออกแบบ เทิร์นคีย์ และขอรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายทอสเท็มอย่างเป็นทางการ

4.เงื่อนไขการรับส่วนลดภายใต้โปรโมชั่นนี้:

4.1) ลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอสเท็มที่ TOSTEM Flagship Showroom ตั้งแต่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นไป รับส่วนลดมูลค่า 10% ของราคาผลิตภัณฑ์ที่ตัวแทนจำหน่ายออกใบเสนอราคาให้

4.2) ลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอสเท็มที่ TOSTEM Flagship Showroom ตั้งแต่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นไป และมียอดสั่งซื้อท้ายบิลขั้นต่ำ 200,000 บาท รับส่วนลดมูลค่า 20% ของราคาผลิตภัณฑ์ที่ตัวแทนจำหน่ายออกใบเสนอราคาให้

5. กรณีลูกค้าสั่งซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์บานประตูหน้าต่าง การคำนวณราคาในใบเสนอราคาขั้นที่ 1 (Online Quotation) จะคำนวณจากกระจกที่ความหนา 5 มิลลิเมตร

6. ส่วนลดตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ คำนวณเฉพาะราคาค่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้ส่วนลดไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าแรงช่างในการติดตั้ง

7. พื้นที่ติดตั้งงานของลูกค้าที่รับสิทธิ์โปรโมชั่นฯ ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบสิทธิ์และยกเลิกสิทธิ์โปรโมชั่นฯ แก่ลูกค้าเป็นรายกรณี

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของโปรโมชั่นฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด