fbpx

บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง: ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลภายนอก

บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง: ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลภายนอก

บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลภายนอก

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คู่ค้าของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของบริษัท
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าประเภทผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
 • ลูกค้าประเภทผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าประเภทผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท รวมถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัท
 • ผู้เข้ามาในสถานที่ของบริษัทเพื่อกิจธุระใด ๆ ที่ท่านมีต่อบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

นิยาม

บริษัท” หมายถึง บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง เทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ใช้เพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านบนเว็บเซิร์ฟเวอร์และช่วยให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ในโอกาสต่อไป คุกกี้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ไอพี (IP Address) ข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ เวลาที่ถ่ายโอนข้อมูล การกำหนดของผู้ใช้งาน เป็นต้น

เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

แพลตฟอร์ม” หมายถึง ระบบปฏิบัติการออนไลน์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการของบริษัท โดยให้หมายความรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นของบริษัท อาทิ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่บริษัทพัฒนาขึ้น รวมถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้พัฒนาขึ้น เช่น Facebook Page, Line Official Account, Instagram, YouTube Channel เป็นต้น 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม” หมายถึง บุคคลซึ่งเข้าใช้หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใด ๆ

คู่ค้า” หมายถึง บุคคลที่ขายหรืออาจจะเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการแก่บริษัท หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงลูกค้าของบริษัท

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า” หมายถึง บุคคลที่เป็นตัวแทนของคู่ค้า เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการแทนหรือในนามคู่ค้า

ผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย” หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทซึ่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากบริษัท และได้นำสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เป็นต้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย” หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการแทนหรือในนามผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย

ผู้บริโภค” หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานด้วยตนเองหรือการนำสินค้าไปติดตั้งเพื่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัยหรือบุคคลอื่น เช่น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก นักออกแบบ เจ้าของบ้าน และผู้บริโภคทั่วไปซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทจัดขึ้น เป็นต้น โดยได้ซื้อหรืออาจจะซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทผ่านศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท หรือจากผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายของบริษัท หรือจากช่องทางอื่นใด ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ผู้ติดต่อเพื่อขอรับบริการหลังการขาย ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท เป็นต้น รวมถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค” หมายถึง บุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคประเภทนิติบุคคล เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่กระทำการแทนหรือในนามผู้บริโภคประเภทนิติบุคคล

ผู้เข้ามาในสถานที่ของบริษัท” หมายถึง บุคคลที่เดินทางเข้ามาติดต่อกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในสถานที่ทำการของบริษัท ไม่ว่าเพื่อกิจธุระใด ๆ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 • ข้อมูลระบุตัวตน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ รูปภาพ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่วนตัว Line ID บัญชีผู้ใช้งาน Facebook ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ได้แก่ ตำแหน่งงาน แผนกที่สังกัด สถานที่ทำงาน อีเมลของสำนักงานซึ่งระบุชื่อของท่าน เป็นต้น
 • ข้อมูลตามเอกสาร ได้แก่ นามบัตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารสัญญา เอกสารข้อตกลง สัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า/ผู้จัดจำหน่ายสินค้า แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ แบบฟอร์มยืนยันการรับบริการ เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา หมู่โลหิต ซึ่งปรากฏบนสำเนาบัตรประชาชน ผลวัดอุณภูมิร่างกาย และข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น อาการป่วย โรคประจำตัว ข้อมูลการแพ้อาหารและอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น
 • ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัท ได้แก่ ไฟล์บันทึกข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ซึ่งระบุปัญหาการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ (Log files) ที่อยู่ไอพี (IP Address) ข้อมูลสตรีมคลิก (Click-stream data) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับติดตามการใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของท่าน เป็นต้น  
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) วันและเวลาการเข้าติดต่อบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง การติดต่อกับผู้ติดเชื้อ หรือไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ ข้อมูลบันทึกเสียงสนทนาซึ่งบันทึกผ่านระบบของ Call Center คำร้องเรียน ความเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือการให้บริการของบริษัท เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

 • จากตัวท่านเอง ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ นามบัตร เอกสารสัญญา เอกสารข้อตกลง หนังสืบรับรองนิติบุคคล ใบเสนอราคา ใบคำสั่งซื้อ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น รวมถึงผ่านทางช่องทางการติดต่อ ได้แก่ อีเมล โทรสาร เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม เช่น กล่องข้อความ การลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว (Newsletter) ช่องทางอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook Messenger กล่องแสดงความเห็น (Comment) บน Facebook Page และ Direct Message บนบัญชี Instagram ของบริษัท เป็นต้น รวมถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเทคโนโลยีซึ่งติดตั้งบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม เช่น การใช้คุกกี้, Google Analytics, Facebook Custom Audience, Customer Data Platform หรือ tracking code ประเภทอื่น ๆ เป็นต้น
 • จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ได้แก่ ผู้ว่าจ้างของท่าน ผู้เสนอแนะบริการหรือสินค้าของท่านให้กับบริษัท คู่ค้า แหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น เว็บไซต์) หรือจากการแนะนำโดยบริษัทในเครือของบริษัท ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือ ผู้บริโภครายอื่น เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้

บริษัทได้ทำการจำแนกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ วัตถุประสงค์ซึ่งใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“วัตถุประสงค์เฉพาะ”) และวัตถุประสงค์ซึ่งใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท (“วัตถุประสงค์ทั่วไป”)

1. วัตถุประสงค์เฉพาะ

1.1 คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และวิธีการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านฐานทางกฎหมาย
การติดต่อสื่อสาร การเจรจาที่เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการดำเนินการและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ เอกสารอื่นๆ เป็นต้น ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับท่านในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาด้วย เช่น การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในสัญญา การต่ออายุสัญญา เป็นต้นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีที่ท่านเป็นคู่สัญญาโดยตรง)เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และคู่ค้า (กรณีที่ท่านกระทำการแทนหรือในนามของคู่ค้า) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การเปิดบัญชีคู่ค้า โดยการกรอกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เช่น ระบบ SAP เป็นต้น เพื่อการบริหารจัดการและอนุมัติเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการโดยบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการด้านการเงินและจัดทำบัญชีของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการติดตามสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค ในกรณีจำเป็น และการชำระค่าบริการและยืนยันตัวตนในการรับชำระเงินข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีที่ท่านเป็นคู่สัญญาโดยตรง)เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และคู่ค้า (กรณีที่ท่านกระทำการแทนหรือในนามของคู่ค้า) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การลงบัญชี การจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษี การตรวจสอบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการของบริษัท ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบบัญชี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร เป็นต้นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เช่น การเก็บภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อภายในบริษัท สื่อสังคม บทสัมภาษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีเผยแพร่ตามสื่อสังคมที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถคาดหมายถึงการเผยแพร่นั้น)

1.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และวิธีการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านฐานทางกฎหมาย
การติดต่อสื่อสาร การเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญากับผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายที่ท่านกระทำการแทนหรือกระทำการในนามหรือเป็นลูกจ้างของผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย เช่น การนัดประชุม การนำเสนอสินค้า การทำใบเสนอราคา การต่อรอง การรับชำระเงินค่าสินค้า/บริการ การจัดส่งและการติดตั้งสินค้า การให้บริการหลังการขาย การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก เช่น ตัวแทนขนส่ง ผู้ติดตั้งสินค้า ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการภายใต้สัญญากับผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว           –       ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง  
การเปิดบัญชีลูกค้า โดยการกรอกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ SAP เป็นต้น เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการ และการทำบัญชีของบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การติดต่อสื่อสารเพื่อนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภค และช่วยเหลือผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายในการขายกับผู้บริโภค หรือเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของบริษัทแก่ผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย และให้บริการสนับสนุนด้านการขายสินค้า การติดตั้ง ซ่อมบำรุง และบริการหลังการขายแก่ผู้บริโภคซึ่งซื้อสินค้าของบริษัทจากผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย
การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงการจัดการคำขอขนส่งสินค้า การยืนยันตัวตนของท่าน ในกรณีการเข้ามารับสินค้าด้วยตนเอง ณ  สถานที่หรือคลังสินค้าของบริษัท หรือการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ของผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย ในการนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการรับขนส่งสินค้า เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การเปิดเผยภายในบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป พื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เช่น การเก็บภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อภายในบริษัท สื่อสังคม บทสัมภาษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีเผยแพร่ตามสื่อสังคมที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถคาดหมายถึงการเผยแพร่นั้น)
การดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย
การลงบัญชี จัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษี การตรวจสอบบัญชีและภาษี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการเงิน การจัดทำบัญชีและลงบัญชี ผู้ให้บริการคลังเก็บเอกสาร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบบัญชี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร เป็นต้นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

1.3 ผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค  (รวมถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม)

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และวิธีการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านฐานทางกฎหมาย
การติดต่อสื่อสารและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าของบริษัท ทั้งการขายผ่านผู้จัดจำหน่าย/ ตัวแทนจำหน่าย หรือการขายปลีกข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทำสัญญา (กรณีที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากบริษัทโดยตรง)เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย (กรณีที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การเข้าทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญากับผู้บริโภค เช่น การติดต่อสื่อสารงาน การดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้า/บริการ    การรับชำระค่าสินค้า/บริการ การจัดส่งและการติดตั้งสินค้าในสถานที่ของผู้บริโภค หรือสถานที่อื่นที่ผู้บริโภคกำหนด ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย เช่น การให้บริการบำรุงซ่อมแซมสินค้าแก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปจากบริษัท ผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย การรับคำติชมหรือคำร้องของผู้บริโภค การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย ผู้ตัวแทนขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการติดตั้งสินค้า ผู้รับเหมาภายนอกเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทำสัญญา (กรณีที่ผู้บริโภคซื้อสินค้า หรือรับบริการจากบริษัทโดยตรง)เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย (กรณีที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การเปิดบัญชีลูกค้า โดยการกรอกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ SAP เป็นต้น เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการ และการทำบัญชีของบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การติดต่อสื่อสารเพื่อนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภค และช่วยเหลือผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายในการเพิ่มโอกาสในการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย
การเก็บรวบรวมคำถาม คำร้องเรียน และคำติชมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Call Center เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม (เช่น Facebook, Line) หรือผ่านผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย และผู้ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลภายนอกที่บริษัทว่าจ้าง  ตลอดจนการตอบคำถามหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับคำร้องเรียนและความคิดเห็นของผู้บริโภค ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท หรือเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการของบริษัทต่อไป ในการนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการ และบริษัทในกลุ่มในเครือของบริษัททั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการบันทึกข้อมูลเสียงสนทนาซึ่งได้ทำกับท่านผ่าน Call Center เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น และอาจจะใช้บันทึกดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีมีการร้องเรียนที่อาจนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียกับบริษัทหรือโดยบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทให้แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม การจัดงานกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท การส่งข้อมูลข่าวสารและบัญชีรายชื่อสินค้า (Catalogue) ทางไปรษณีย์หรืออีเมล การศึกษาวิจัยทางการตลาด การเก็บภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น สื่อภายในบริษัท สื่อสังคม บทสัมภาษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลไปยังผู้ให้บริการด้านการตลาดและบริษัทในกลุ่มในเครือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีนำภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ตามสื่อสังคมที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถคาดหมายถึงการเผยแพร่นั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการทำการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย)  
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายนอกประเทศเพื่อเป็นการสมนาคุณผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เช่น เพื่อการจองโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน รวมถึงดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอวีซ่าสำหรับกรณีการท่องเที่ยวในต่างประเทศข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การลงบัญชี จัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษี การตรวจสอบบัญชีและภาษี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการเงิน การจัดทำบัญชีและลงบัญชี ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ผู้ให้บริการคลังเก็บเอกสาร ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบบัญชี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร เป็นต้นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

1.4 ผู้เข้ามาในสถานที่ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และวิธีการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านฐานทางกฎหมาย
บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ของบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การป้องกันอาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ รวมถึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเปิดเผยต่อพนักงานตำรวจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือตามที่มีกฎหมายอนุญาตข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน เช่น อุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นต้น เพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานภายนอก เช่น กรมควบคุมโรค สถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข)

2. วัตถุประสงค์ทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และวิธีการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านฐานทางกฎหมาย
การเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านต่อไปบนฐานข้อมูลบริษัทเพื่อการติดต่อทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ (ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ) เพื่อการใช้ในลักษณะเดียวกันข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และบริษัทในเครือ
การจัดการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและโครงสร้างของบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการแพ้อาหารและโรคประจำตัวของท่าน เพื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับท่าน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทเป็นผู้จัดขึ้นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งบริษัทได้เข้าเป็นคู่สัญญาด้วยได้   นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนดนั้นอาจจะได้รับผลกระทบเนื่องการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัท
 • ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)

การที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการติดตั้งคุกกี้หรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของท่านที่จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ และ/หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มได้ 

 • ข้อมูลที่เก็บจากเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัท

การที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารบางประการที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน 

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อของผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัท

การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถติดต่อ หรือไม่สามารถตอบกลับคำถามของท่านหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอได้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาในสถานที่ของบริษัท 

ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจตัดสินใจไม่ให้ท่านเข้าไปในสถานที่ของบริษัทได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการและตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอที ผู้ให้บริการด้านระบบความปลอดภัย ผู้ให้บริการด้านการตลาดและการบริหารจัดการสื่อ ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านการทำบัญชี ผู้ให้บริการคลังสินค้าและเอกสาร ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญอื่นภายนอกบริษัท ลูกค้าหรือคู่ค้าอื่นของบริษัท เป็นต้น
 • บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มในเครือ และ ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้บริการภายนอก ที่ปรึกษาและตัวแทนของบริษัทดังกล่าว
 • ผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย
 • ผู้บริโภค
 • หน่วยงานของรัฐ
 • ธนาคารพาณิชย์  และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • พนักงานตำรวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการระงับข้อพิพาท
 • เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

ในบางกรณี บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือบริษัทในกลุ่มในเครืออื่นใดที่อยู่ต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นด้วย ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านหรือบุคคลที่ท่านกระทำการแทนกับบริษัทสิ้นสุดลง ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่ไม่ได้เข้าผูกนิติสัมพันธ์กับท่านหรือบุคคลที่ท่านกระทำการแทน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่าย

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายที่ท่านกระทำการแทนกับบริษัทสิ้นสุดลง ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่ไม่ได้เข้าผูกนิติสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายที่ท่านกระทำการแทน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (รวมถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มของบริษัท)

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับท่านหรือผู้บริโภคที่ท่านกระทำการแทน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่าน หรือผู้บริโภคที่ท่านกระทำการแทนกับบริษัทสิ้นสุดลง
 • ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่ไม่ได้เข้าผูกนิติสัมพันธ์กับท่าน หรือผู้บริโภคที่ท่านกระทำการแทน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 • ในกรณีข้อมูลการบันทึกเสียงผ่านระบบ Call Center บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
 • ในกรณีข้อมูลจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มของบริษัทบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละประการ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน  
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาในสถานที่ของบริษัทเพื่อกิจธุระใด ๆ ที่ท่านมีต่อบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ท่านได้เข้ามาในสถานที่ของบริษัท

 • ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเก็บรวบรวมผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท)

สำหรับข้อมูลภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่บันทึกด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งควบคุมโดยบริษัทหรือผู้รับจ้างของบริษัทนั้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการบันทึกข้อมูล

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อติดตามทวงหนี้ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัท โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังนี้

1.       สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น

2.       สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้

3.       สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเองได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

4.       สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

5.       สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

6.       สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

7.       สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องได้

8.       สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างนี้ ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทจะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธนั้นให้ท่านทราบ

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามสมควร โดยประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดในวันที่ 25 มกราคม 2566

ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของบริษัท

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขารังสิต) 1/6 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน กม. 32 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 089-901-1560 e-mail:  dpo.lasm@lixil.com